Urząd Skarbowy właściwy dla celów białej listy podatników VAT

Nowe przepisy dotyczące wykazu białej listy podatników VAT, w kilku miejscach zwracają uwagę na konieczność znajomości tak zwanego właściwego organu podatkowego, czy właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W pierwszej kolejności wskazując kto znajdzie się na białej liście podatników, następnie umożliwiając na przykład uniknięcie niektórych negatywnych konsekwencji prawnych, w przypadku zgłoszenia się do odpowiedniego właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Jak więc prawidłowo określić właściwość urzędu skarbowego?

Właściwość w białej liście podatników VAT

W nowym wykazie właściwość pojawia się w kilku miejscach:

  • po pierwsze, biała lista podatników VAT dotyczy podmiotów, w odniesieniu do których właściwy naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo taki podmiot wykreślił z rejestru jako podatnika VAT. Znajdą się tam również podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, w tym podatnicy którzy na tę listę zostali przywróceni;
  • po drugie, jeżeli podatnik nie dopełni obowiązku weryfikacji kontrahenta w białej liście podatników VAT i zapłaci na nieprawidłowy numer rachunku bankowego, będzie mógł uwolnić się od sankcji, jeżeli najpóźniej w terminie 3 dni od przelewu poinformuje o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla przedsiębiorcy.

Jak więc prawidłowo określić właściwość?

Urzędem skarbowym właściwym dla PIT za 2019 rok będzie najprawdopodobniej, zgodnie z zasadą ogólną, urząd skarbowy określony zgodnie z art. 45 ust 1b Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – zgodny z miejscem zamieszkania podatnika.

Wyciąg z przepisów:

Urzędem skarbowym, o którym mowa w ust. 1-1aa, jest urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego wykonuje swoje zadania, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem – urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium wykonuje swoje zadania, z zastrzeżeniem ust. 1c, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku, urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym według miejsca zamieszkania na dzień otwarcia spadku zmarłego przedsiębiorcy wykonuje swoje zadania.

 biała lista podatników

Właściwość w ustawie o VAT

Po ostatnich zmianach prawnych urząd skarbowy, zgodnie z ustawą o VAT, będzie najprawdopodobniej tym samym urzędem, co do PIT 2020, w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych. Nawet jeżeli miejsce prowadzenia tej działalności jest inne, niż miejsce zamieszkania podatnika. Wcześniej te kwestie regulowały zapisy ustępu 3 ustawy o VAT, obecnie zostały jednak one uchylone. Kwestie te regulować więc będą wprost zapisy ordynacji podatkowej.

Ordynacja Podatkowa stwierdza, że jeżeli podatnik ma miejsce zamieszkania (z założenia dotyczy to osób fizycznych), to miejsce zamieszkania będzie miejscem określającym właściwość. Jeżeli podatnik ma natomiast siedzibę (na przykład spółki z o.o.), wtedy właściwy będzie urząd zgodny z tą siedzibą.

Wyciąg z przepisów:

Art. 17. [Właściwość miejscowa organów podatkowych]

  • 1. Jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.
  • 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych lub poszczególnych kategorii podatników, płatników lub inkasentów w sposób odmienny niż określony w § 1, uwzględniając w szczególności posiadanie miejsca zamieszkania lub siedziby za granicą, miejsce uzyskiwania dochodów oraz miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.

Materiał e-pity

Poprzedni artykułSilnik prądu stałego i przemiennego – który wybrać?
Następny artykułUsługa cięcia laserowego w pigułce

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj